• Communicatieplan SVH, versie 1.0 – januari 2019

  Waarom is het voor SVH belangrijk om een communicatieplan te hebben?

  Om leden en andere interne doelgroepen van SVH te informeren en te betrekken, zodat zij zich onderdeel voelen van de vereniging.

  Als leden zich verbonden voelen met de vereniging, zullen zij:

  • zich geïnformeerd en betrokken voelen

  • zich sneller inzetten voor de vereniging, wat zal leiden tot een hoger aantal (potentiële) vrijwilligers

  • sneller handelen conform het belang en beleid van de vereniging

  • sneller een bijdrage leveren aan een goed verenigingsklimaat, zoals beschreven in het Statuut normen & waarden

   

  Daarnaast is het belangrijk om doelgroepen buiten SVH te informeren en betrekken, zodat zij weten wat er binnen de vereniging speelt en het positieve imago van SVH behouden blijft en verder verbetert.

  Doelgroepen binnen de vereniging

  Doelgroep

  Omschrijving

  Wie

   

  Spelende leden (volwassenen)

  Volwassen leden die bij SVH spelen en geen nevenactiviteiten uitvoeren

  Ledenadministratie

   

  Spelende leden (kinderen)

   

  Leden onder 18 jaar die bij SVH spelen en geen nevenactiviteiten uitvoeren

  Ledenadministratie

   

  Ouders

  Ouders van jeugdleden

  Ledenadministratie

   

  Actieve leden (vrijwilligers)

   

  Leden die zich als vrijwilliger inzetten voor de vereniging

  Vrijwilligerscoördinator

   

  Rustende leden, ereleden

   

   

   

   

  Doelgroepen buiten de vereniging

  Doelgroep

  Omschrijving

  Wie

   

  Sponsoren

  Sponsoren die SVH op welke wijze dan ook financieel steunen

  Voorzitter sponsorcommissie & voorzitter Algemeen Bestuur

   

  Pers

  Jounalisten van (lokale) media

  Hoofdtrainer & voorzitter Algemeen Bestuur

   

  Bezoekers

  Leden en niet-leden die activiteiten van SVH bezoeken

   

   

  Potentiële leden

  Mensen die in de toekomst mogelijk lid worden van SVH

  Ledenadministratie

   

  Gemeente

  B&W en ambtenaren van gemeente Hillegom

  Reguliere contacten verlopen via bestuur

   

  Bonden (KNVB en NHV)

  Functionarissen van de bonden

  Reguliere contacten verlopen via bestuur en commissies

   

  Andere verenigingen

  Bestuur van andere verenigingen in de omgeving van SVH

  Reguliere contacten verlopen via bestuur en commissies

   

   

  Wie zijn verantwoordelijk voor en betrokken bij communicatie?

  Het Algemeen Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het communicatiebeleid. De uitvoering hiervan is belegd bij de commissie Communicatie van SVH.

  De commissie Communicatie van SVH is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de vereniging. Hieronder wordt verstaan het onderhouden en beheren van alle in te zetten communicatiemiddelen, alsmede het voeren van redactie binnen de richtlijnen van de AVG. Daarnaast adviseert de commissie Communicatie het bestuur over communicatie en onderwerpen die de reputatie van de vereniging raken. De commissie Communicatie bestaat uit een voorzitter en 3 leden. De voorzitter van deze commissie zal het eerste jaar1 ook deel uitmaken van het Algemeen Bestuur.2

  AVG

  SVH heeft een privacy statement. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden zal de commissie Communicatie conform dit statement handelen.

  Budget en evaluatie

  Het communicatiebudget wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV (Algemene Leden Vergadering). Waar mogelijk monitort de commissie Communicatie de resultaten van de communicatie, zowel kwantitatief (bijv. meten van de statistieken van de website) als kwalitatief (specifiek onderzoek). De commissie Communicatie en het bestuur evalueren regelmatig (minimaal eenmaal per jaar) samen de resultaten van de commissie.

   

   

  Communicatiemiddelen

  Als vereniging hebben wij een ‘basisinfrastructuur’ nodig van communicatiemiddelen voor de reguliere communicatie. In specifieke gevallen kunnen er aanvullende communicatiemiddelen ontwikkeld worden.

  Website

  Belangrijkste informatiebron voor alle doelgroepen (binnen en buiten de vereniging) met nieuws, clubinfo, programma’s, statuten, bestellen attributen etc.

  Facebook

  Nieuws (mogelijk vaste ‘rubrieken’ zoals de speler van de maand etc.)

  Overige social media, zoals Instagram en Twitter

  Optie; na op- en inrichting commissie Communicatie

  Digitale borden in kantine

   

  Jaarlijks magazine

  Terugblik op het afgelopen jaar (highlights, kampioenen) en vooruitblik op het komende jaar. Mix van feitelijke informatie en fun.

   

  Belangrijke onderwerpen voor 2019

  • Werven voorzitter voor de nog in te richten commissie Communicatie

  • Uitvoering geven aan het communicatieplan & privacy statement

   

   

  1 De toegevoegde waarde van deelname aan het Algemeen Bestuur zal na 1 jaar geëvalueerd worden.

  2 Omdat de commissie Communicatie nog niet definitief ingericht is, kan er nog gewijzigd worden vwb de samenstelling.