• Huishoudelijk Reglement

   

  Huishoudelijk reglement S.V. Hillegom

  Datum: 13 oktober 2014

  Artikel 1. Naam en zetel

  1. De vereniging genaamd S.V. Hillegom, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 11 juni 1920 en is gevestigd te Hillegom. De kleuren van de vereniging zijn wit - blauw. 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 12 juli 2012.

   

  Artikel 2. Duur, doel en middelen ter bereiking van het doel

  De duur der vereniging, haar doel en middelen waarmede zij dit doet tracht te bereiken zijn omschreven in de Statuten.

   

  Artikel 3. Leden

  De vereniging bestaat uit:

  1. spelende leden, onderscheiden in: a. senioren b. junioren (inclusief pupillen)
  2. niet spelende leden
  3. ereleden
  4. leden van verdienste

   

  Artikel 4. Verkrijging van het lidmaatschap

  1. De aanvraag tot het verkrijgen van het lidmaatschap wordt gedaan op door het bestuur ter beschikking gestelde formulieren. Het bestuur kan vorderen dat de op het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
   2. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.
  3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de K.N.V.B. / N.H.V.
  4. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

   

  Artikel 5. Rechten en plichten van leden

  Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten van de vereniging, hebben leden de hierna te noemen rechten en plichten:
  1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
  2. Spelende leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
  3. Leden als vermeld in artikel 16 van de statuten van de vereniging hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
  4. Leden hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
  5. Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen

  behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
  6. Leden hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
  7. Contributie wordt middels automatische incasso gevorderd.
  8. Leden hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B. / N.H.V.

  Artikel 6. Einde van het lidmaatschap

  Het beëindigingen van het lidmaatschap is omschreven in artikel 7 van de statuten van de vereniging.
   

  Artikel 7. Verenigingsjaar

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

  Artikel 8. Het bestuur

  1. Het bestuur bestaat uit minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn.
  2. Onder het bestuur valt, onverminderd hetgeen in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen staat vermeld:
  a. de algemene leiding van zaken;
  b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
  3. Het bestuur vergadert volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur wensen.
  4. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

  Artikel 9. Dagelijks bestuur

  1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone algemene bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende algemene bestuursvergadering mee.
  2. Taken van de voorzitter:
  a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

  b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
  3. Taken van de secretaris:
  a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem door de vereniging zijn toevertrouwd;
  c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

  d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
  f. Twee maanden na een ALV zijn de notulen bij de secretaris op te vragen.
  4. Taken van de penningmeester:
  a. beheert zorgvuldig de gelden van de vereniging;
  b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

   

  Artikel 10. Kascommissie

  1. Conform de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
  2. De kascommissie bestaat uit tenminste drie leden.
  3. De kascommissie controleert en beoordeelt het beheer van het door de vereniging gevoerde financiële beleid. Van de bevindingen van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de algemene ledenvergadering.
  4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om het bestuur te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.
   

  Artikel 11. commissies

  Het bestuur is bevoegd tot het oprichten van een seniorencommissie, jeugdcommissie, handbalcommissie. De voorzitters van deze drie genoemde commissies hebben zitting in het bestuur. Tevens is het bestuur gerechtigd andere commissies aan te stellen.

  Artikel 12. Contributie

  De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij worden daartoe in categorieën ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  1. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

  Artikel 13. Accommodatie

  1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de accommodatie aanwezig.
  2. De accommodatie is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden

  toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

   

  Artikel 14. Wedstrijden

  1. De spelers zullen op een door het bestuur of daartoe aangewezen commissie te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
  2. Bij wedstrijden zal ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur of een daartoe aangewezen commissie. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur of een daartoe aangewezen commissie. 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en/of de leider.
  5. Het bestuur of een daartoe aangewezen commissie is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de K.N.V.B./N.H.V. toestemming is verleend.

  Artikel 15. Aansprakelijkheid van de leden

  1. Alle leden zijn aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
  2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B./N.H.V. dienen door het desbetreffende lid te worden betaald.

  Artikel 16. Representatie

  Bij onderstaande gebeurtenissen kan er namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties worden verstrekt:
  1. bij het 25-, 40-, 50-, 60-,70- en 75 jarige verenigingsjubileum van een lid;
  2. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

  Artikel 17. Het clubnieuws - website

  Clubnieuws wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. De inhoud en strekking van opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. Het bestuur behoudt zich het recht voor publicaties te weigeren.

  Artikel 18. Sponsoring

  Het bestuur stelt richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten.

   

  Artikel 19. Gedragscode

  Het bestuur heeft een gedragscode voor sporters, leiders, ouders, verzorgers en toeschouwers. Dit is vastgelegd in het Statuut “Normen en Waarden” met de daarbij horende sanctie regeling en het Statuut “Gedragsregels ter voorkoming van ongewenste intimiteiten S.V. Hillegom”. De ALV dient het statuut “Normen en Waarden” goed te keuren.

   

  Artikel 20. Vrijwilligerswerk

  Als je lid bent van de vereniging wordt van u verwacht dat u ook vrijwilligerstaken uitvoert. Het bestuur kan deelname aan vrijwilligerstaken verplicht stellen, indien de situatie hierom vraagt.

  Artikel 21. Alcohol en beleid

  Dit beleid is er om te komen tot een verantwoord alcohol gebruik binnen de vereniging, aangaande algemene bepalingen, wettelijke verplichtingen, sociale hygiëne en commerciële bepalingen. Dit alles conform het beleid van de K.N.V.B/N.H.V.
   

  Artikel 22. Kledingvoorschriften

  Deze voorschriften zijn er om te komen tot een uniform en verplicht gebruik van het wedstrijdtenue. Het S.V. Hillegom wedstrijdtenue bestaat uit een wit shirt met blauwe accenten en gesublimeerd club logo, met een blauwe broek met club logo en blauwe kousen met club logo. De kledingvoorschriften van het voetbal en handbal zijn vastgelegd in het document Kledings- voorschriften S.V. Hillegom.

  Artikel 23. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement

  Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering. De termijn voor oproeping via de website tot een zodanige vergadering, is tenminste 14 dagen.

   

  Artikel 24. Slotbepalingen

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

  Aldus vastgesteld in de eerst volgende algemene vergadering van de vereniging de dato 13-10-2014 Zolang de ALV nog niet heeft plaats gevonden zal dit Huishoudelijk Reglement informeel van kracht zijn. Namens het bestuur van S.V. Hillegom