• Privacy Statement sv Hillegom, versie 1.0  februari 2019

  Waarom dit privacy statement?

  Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

  Toepasselijkheid privacy statement

  In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege sv Hillegom en is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van haar leden en/of bezoekers van de website. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar sv Hillegom op haar website en in haar mailings verwijst.

  Identiteit sv Hillegom

  sv Hillegom is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege sv Hillegom. sv Hillegom is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40445034.

  Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

  sv Hillegom kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

  - Direct van jou: bijvoorbeeld door een lidmaatschap met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons.

  - Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van sv Hillegom.

  Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor sv Hillegom optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van sv Hillegom plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  sv Hillegom kan persoonsgegevens verwerken, omdat je gebruik maakt van het lidmaatschap en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een inschrijf- en/of contactformulier op de website aan sv Hillegom verstrekt.

  sv Hillegom kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  - Contact- en accountgegevens ?? zoals door jou verstrekte (voor-)namen, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.

  - Betalings- en factuurgegevens ?? indien je een lidmaatschap met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.

  - Website gegevens ?? zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

  - Foto- en videomateriaal ?? op de website, in nieuwsbrieven en/of sociale kanalen van sv Hillegom (Facebook, Twitter en Instagram) plaatsen we beeld- en videomateriaal van wedstrijden en/of andere activiteiten. Daarnaast is ieder spelend lid van O12-teams en hoger van KNVB-wege verplicht om de (digitale) voetbalpas te voorzien van een goedgelijkende foto. Dit kan worden gedaan via de persoonlijke inlog van de voetbal.nl-app.

  Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

  sv Hillegom gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met een lid in het kader van vereniging sv Hillegom en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) leden en relaties, of voor het verbeteren van de diensten en producten.

  Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

  Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

  Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

  sv Hillegom kan persoonsgegevens delen met aan sv Hillegom gelieerde verwerkers zoals KNVB, NHV, Sportlink, Club-Collect, Muta, Arbitrage-Online en administratiekantoor J. van der Post die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. sv Hillegom kan gehouden zijn gegevens te verstrekken vanwege een op sv Hillegom rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. sv Hillegom heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

  Welke cookies plaatsen wij?

  Onze website (via Sportlink) maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

  - het IP-adres van de bezoeker;

  - de datum en tijd van het bezoek;

  - de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

  - de op onze website bezochte pagina‘s;

  - informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

  Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren.

  Social media

  Social media kunnen cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

  Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

  sv Hillegom bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van lidmaatschap en in ieder geval niet langer dan 5 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

  Welke rechten heb jij?

  Je dient er zelf voor te zorgen dat sv Hillegom over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres svhillegom@live.nl kun je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door sv Hillegom, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van je (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door jou medegedeelde correcties, worden verwerkt.

  sv Hillegom zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan sv Hillegom of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

  sv Hillegom neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je toch de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met sv Hillegom via svhillegom@live.nl.

  Wijzigingen

  Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. 

  Vragen, opmerkingen, klachten

  Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop sv Hillegom omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via svhillegom@live.nl.