• Statuten

  STATUTEN S.V. HILLEGOM

  Overwegende:

  Dat Sportvereniging (s.v.) Concordia in haar buitengewone algemene ledenvergadering van 21 november2011 heeft besloten te willen fuseren met Voetbalvereniging (v.v.) Hillegom middels een juridische fusie;
  Dat Voetbalvereniging (v.v.) Hillegom in haar buitengewone algemene ledenvergadering van 21 november 2011 heeft besloten te willen fuseren met Sport Vereniging (s.v.) Concordia middels een juridische fusie;

  Dat v.v. Hillegom in het jaar 1951 is ontstaan uit vereniging v.v. Hillegom en vereniging v.v. Hillinen, welke

  toenmalige fusiepartners beiden zijn opgericht in het jaar 1920;
  Dat s.v. Concordia is opgericht in het jaar 1920;
  Dat mitsdien de huidige verenigingen v.v. Hillegom en s.v. Concordia, verder te noemen: fusiepartners
  beiden hun ontstaan vinden in het jaar 1920;
  Dat de fusiepartners het belangrijk vinden om het gezamenlijke oprichtingsjaar 1920 en de gezamenlijke
  Hillegomse voetbalhistorie een plaats te geven en voort te zetten in middels de vereniging die door de
  thans voorgenomen fusie ontstaat;
  Dat bij de fusie de naam van de nieuwe vereniging zal heten: Sport Vereniging (s.v.) Hillegom;
  Dat mitsdien de oprichtingsdatum zal worden gecontinueerd op 11 juni 1920.
  Volgt de eerste van de statutaire bepalingen,


  Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
  1. De vereniging is genaamd S.V. Hillegom, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar
  zetel in de gemeente Hillegom.
  2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
  3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van
  Koophandel Rijnland onder nummer??????????..


  Artikel 2 - Duur

  1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  3. De vereniging is opgericht op 11 juni 1920


  Artikel 3 - Doel

  1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport en
  handbalsport in al zijn verschijningsvormen.
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en het
  lidmaatschap van Nederlands Handbal Verbond (NHV).
  b. deel te nemen aan door de KNVB en door de NHV georganiseerde of goedgekeurde
  wedstrijden en evenementen;
  c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport en de Handbalsport te organiseren;
  d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen en te onderhouden.
  e. Al hetgeen te zake deze is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk reglement.
  3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.


  Artikel 4 - Lidmaatschap

  1. a. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
  b. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB of het
  NHV kunnen lid zijn van de vereniging.
  2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet
  tot het lidmaatschap van de KNVB of NHV worden toegelaten, of van wie de KNVB of het
  NHV het lidmaatschap heeft beëindigd.
  b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de
  vereniging een functie - welke dan ook ?? bekleden, het lidmaatschap van de KNVB of het
  NHV aan te vragen.
  c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te
  worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB of het NHV.
  3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende
  algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2
  van dit artikel bepaalde.
  4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere
  verdiensten voor de vereniging het predicaat "erelid" of "lid van verdienste" verlenen.
  5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden
  zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB of het NHV aan te geven wijze.


  Artikel 5 - Rechten en verplichtingen

  1. De vereniging, de KNVB en het NHV kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging
  onderscheidenlijk van de KNVB en/of het NHV niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve
  van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve
  van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het
  bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB en/of het NHV schriftelijk mededeelt het
  betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
  2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB en/of het NHV kan in naam van
  de leden verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende
  algemene ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft
  verklaard.
  3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en
  verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
  4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door
  het bestuur.
  5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van
  een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen.
  6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen
  door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
  7. De leden zijn gehouden:
  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur,
  van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;

  b. de statuten en reglementen van de KNVB en/of het NHV, de besluiten van een orgaan
  van de KNVB en/of het NHV, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen
  na te leven;
  c. de belangen van de vereniging niet te schaden.


  Artikel 6 - Straffen
  1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet,
  dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of
  waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de
  wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen
  van de KNVB of het NHV of waardoor de belangen van de KNVB of het NHV, dan wel
  van de voetbalsport of handbalsport in het algemeen worden geschaad.
  2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de
  behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement
  en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het
  Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een
  tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de
  vereniging te beschouwen.
  3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB of het NHV om overtredingen, als bedoeld in lid
  1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het
  Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.
  4. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden
  opgelegd:
  1. berisping;
  2. schorsing;
  3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
  4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor
  een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
  5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in
  de straf genoemde termijn uit te oefenen;
  6. geldboete.
  b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In
  spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden
  medegedeeld.
  c. Een opgelegde straf wordt op de website van S.V. Hillegom gepubliceerd.
  5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van vijf jaar worden opgelegd. Gedurende de
  periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet
  worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
  6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
  met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
  onredelijke wijze benadeelt.
  b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door
  middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van redenen van het besluit
  in kennis gesteld.
  7. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten hoogste die
  bedragen die vooraf door het bestuur, tenzij het Tuchtreglement daar een ander orgaan toe
  heeft aangewezen, zijn vastgesteld en op de website van S.V. Hillegom zijn gepubliceerd.
  8. a. Indien in een Tuchtreglement als bedoeld in lid 2 van dit artikel geen ander orgaan wordt
  aangewezen, kan een lid van een op grond van lid 3 van dit artikel opgelegde straf
  binnen een maand na ontvangst van kennisgeving daarvan, in beroep gaan bij de
  algemene vergadering, tenzij in het Tuchtreglement een andere termijn is vermeld.
  b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.


  Artikel 7 - Einde lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6;
  2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
  b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in een Tuchtreglement
  anders is bepaald.
  3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
  a. in de gevallen in de statuten genoemd;
  b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het
  lidmaatschap stellen;
  c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
  laten voortduren.
  4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
  1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of
  verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk
  geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot
  opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd,
  die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en
  verplichtingen hieronder begrepen;
  3. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
  vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
  5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b bepaalde, slechts
  geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een
  opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet
  van toepassing.
  b. In afwijking van het onder a bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang
  worden beëindigd in de gevallen als genoemd in de leden 3 en 4 onder b en lid 6 van dit
  artikel.
  c. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het
  vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  6. Indien een lid door de KNVB of het NHV uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is
  beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging,
  verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog
  lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd,
  zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de
  vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is
  afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende
  deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om
  binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

  Artikel 8 - Bestuur
  1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene
  vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt
  vastgesteld door de algemene vergadering
  b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
  2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De
  kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
  3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een
  door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond
  herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de
  plaats van zijn voorganger in.
  4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in
  onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan op de website van
  S.V. Hillegom mededeling aan de leden.
  5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de
  hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee
  of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een
  tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen
  van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
  6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
  termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste
  twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden
  wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap;
  b. door bedanken.


  Artikel 9 - Bestuursbevoegdheid
  1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
  vereniging.
  2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is
  echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de
  voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
  3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en
  bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
  4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken
  te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
  5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te
  besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring
  van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
  borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
  zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.


  Artikel 10 - Vertegenwoordiging

  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
  2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
  tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid
  van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
  b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond
  waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te
  vertegenwoordigen.
  3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden
  toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
  Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de
  bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
  b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot
  vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde
  handelingen.
  4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
  vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan
  nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de
  desbetreffende rechtshandeling is besloten.
  5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB of het NHV vertegenwoordigd door
  een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat overeenkomstig de reglementen
  van de KNVB of het NHV bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden
  aan de stemming deel te nemen.


  Artikel 11 - Rekening en verantwoording
  1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de
  vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen
  kunnen worden gekend.
  2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
  boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een
  jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het
  legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan
  de algemene vergadering over.
  b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt
  een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen
  melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke
  bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
  3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en één
  plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te
  maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.
  c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan
  de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
  gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
  inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
  5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en
  verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de
  jaarstukken blijken.
  6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven
  jaar lang te bewaren.

  Artikel 12 - Geldmiddelen en contributie

  1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies van de leden;
  b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
  c. subsidies, giften en andere inkomsten.
  2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene
  vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden
  ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  3. Degene, aan wie het predikaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van
  contributie.
  4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie
  voor het gehele boekjaar verschuldigd.


  Artikel 13 - Besluiten van organen van de vereniging
  1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die
  commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn
  belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering
  beslissingsbevoegdheid is toegekend.
  2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
  de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
  genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan
  betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
  stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
  stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
  verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
  oorspronkelijke stemming.
  3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende
  vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
  4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij
  uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
  b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet
  of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander
  dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden
  bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit
  vereiste ook voor de bekrachtiging.
  c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander
  is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie
  het was gericht.
  5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de
  mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
  1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het
  besluit regelen
  2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;
  3. wegens strijd met een reglement.
  b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten,
  waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld.
  6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde
  van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een
  belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
  7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een
  daartoe strekkend besluit worden bevestigd.
  Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is
  niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt
  toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij
  uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.


  Artikel 14 - Algemene vergaderingen
  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij de
  wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
  2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering
  gehouden (de jaarvergadering).
  Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
  gewenst acht.
  3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming
  van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een
  mededeling op de website van S.V. Hillegom met gelijktijdige vermelding van de agenda.
  4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als
  bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene
  vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn
  van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
  b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de
  verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het
  bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter
  plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen
  alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het
  opstellen van de notulen.
  5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
  a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  b. Jaarverslag van het bestuur;
  c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  d. Verslag van de kascommissie;
  e. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende
  toelichting;
  f. Vaststelling van de contributies;
  g. Vaststelling van de begroting;
  h. Benoeming bestuursleden;
  i. Benoeming commissieleden;
  j. Rondvraag.


  Artikel 15 - Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn
  plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander
  door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
  het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
  2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen
  gemaakt. De notulen worden op de website van s.v. Hillegom gepubliceerd of op een andere
  wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene
  vergadering te worden vastgesteld.


  Artikel 16 - Toegang en besluitvorming algemene vergadering

  1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
  b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene
  vergadering.
  c. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op
  toegang tot de algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te
  voeren, als overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, diens
  beroep tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld.
  2. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. De
  vereniging kent de volgende categorieën:
  a. Seniorleden;
  b. Ereleden;
  c. Juniorleden;
  d. Leden van Verdienste;
  e. Niet spelende leden.
  a. Seniorleden van de vereniging zijn leden die op de eerste januari van een
  verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die de voetbalsport en/of
  handbalsport actief beoefenen of beoefend hebben.
  b. Ereleden zijn leden die wegens zeer bijzondere verdiensten voor de vereniging door de
  algemene ledenvergadering bij besluit tot erelid zijn benoemd.
  c. Juniorleden zijn leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de
  zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de voetbalsport en/of
  handbalsport actief beoefend of beoefend hebben.
  d. Leden van verdienste zijn leden die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging
  door de algemene vergadering bij besluit tot lid van verdienste zijn benoemd.
  e. Niet spelende leden zijn zij, die binnen de vereniging geen speelrecht hebben, doch
  zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.
  3. Juniorleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten
  aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd, met dien verstande dat zij, geen lid zijnde:
  geen stemrecht hebben en niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd. Bij een
  stemming in de algemene vergadering hebben zij, na op grond van een besluit van
  de vergadering te zijn toegelaten een adviserende stem.
  4. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn/haar stem te doen uitbrengen door een
  schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in
  totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
  5. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan
  in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die
  personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
  6. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
  heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
  de algemene vergadering.
  7. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
  8. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders
  bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de
  stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  9. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de
  uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft
  verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste
  aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die
  tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
  Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
  10. a Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
  - blanco uitgebracht zijn;
  - op enigerlei wijze ondertekend zijn;
  - iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of
  - andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.
  b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar
  vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.


  Artikel 17 - Statutenwijziging
  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
  vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
  statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering
  moet tenminste veertien dagen bedragen. De oproeping zal op de website van S.V. Hillegom
  geschieden.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
  statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een
  afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
  een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag,
  waarop de vergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering op de
  website van S.V. Hillegom gepubliceerd.
  3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene
  vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging
  met algemene stemmen wordt aangenomen.
  4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte
  stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derden van de leden aanwezig of
  vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
  is, wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede vergadering
  bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering
  aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een
  besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derden van de
  uitgebrachte stemmen.
  5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
  opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan op de website van S.V. Hillegom.
  Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.
  b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde
  statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te
  leggen.
  6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van
  de KNVB en het NHV. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

  Artikel 18 - Fusie
  1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 17 lid 1, 2 en 4
  van overeenkomstige toepassing.
  2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld,
  dat ter vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met een of meer met
  name genoemde andere verenigingen. De termijn voor oproeping op de website van S.V.
  Hillegom tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.


  Artikel 19 - Ontbinding en vereffening

  1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 17 lid 1 en lid
  2 van overeenkomstige toepassing.
  b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
  vergadering, genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen
  in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of
  vertegenwoordigd is.
  2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld,
  dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor
  oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
  3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als
  vereffenaars.
  b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting
  hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer
  vereffenaars.
  4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald,
  terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. Het batig saldo
  kan uitsluitend ten goede komen aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten
  doel stelt.
  5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie Ondersteuning Clubbesturen
  van de KNVB en/of het NHV.
  6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
  vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
  reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de
  vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
  7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s)
  worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.


  Artikel 20 - Reglementen
  1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk reglement, Tuchtreglement of andere
  reglementen vaststellen en wijzigen.
  2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,
  noch met de statuten.
  3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB
  en het NHV.
  Slotbepaling *
  Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
  1.

  2.
  3.
  4.
  5.
  van wie de onder 1, 2 en 3 genoemden de functies van resp. voorzitter, secretaris en
  penningmeester zullen bekleden.
  * De slotbepaling geldt alleen wanneer een vereniging wordt opgericht en geldt niet voor reeds
  bestaande verenigingen.

  Statuten sv Hillegom, versie 04-2012

  [vlgs. modelstatuten KNVB-verenigingen 02-2007]