• Statuut normen en waarden

   

   

   

  Statuut normen en waarden S.V. Hillegom

   

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Gedragscode 
  3. Specifieke gedragscodes per groep benoemd
  4. Overzicht sancties

   

  1. Inleiding

  Iedereen kent ze wel: vervelende situaties waarbij het sportplezier verknald wordt door kritiek of zelfs schelden op een scheidsrechter, schreeuwende ouders langs de lijn, onnodig grof spel van de spelers, mensen die overal hun rommel neergooien of respectloos gedrag van spelers en toeschouwers. Voor het behouden of zelfs vergroten van plezier in voetbal en handbal is het belangrijk dat we bepaalde regels afspreken en ons daar allemaal aan houden. Respectvol omgaan met elkaar moet daarbij de basis zijn waar alles op rust. Dit Statuut is een verzameling regels en afspraken waaraan iedereen zich hoort te houden. Tevens wordt hierin de werkwijze van de commissie Normen en Waarden vastgelegd. Middels deze leidraad en een jaarlijks op te stellen actieplan moet de commissie een goed verenigingsklimaat bevorderen. S.V. Hillegom gaat ervan uit dat iedereen met het Statuut en bijbehorende Gedragscode voldoende is geïnformeerd en deze een hulpmiddel zijn om de sfeer binnen S.V. Hillegom te behouden en te verbeteren. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze gedragscode kunt u zich wenden tot één van de leden van de Normen- en Waardencommissie of iemand van het algemeen bestuur van S.V. Hillegom. Bezoek de website van de vereniging voor contactpersonen. Leeswijzer Daar waar 'hem' staat geschreven, wordt tevens 'haar' bedoeld. In dit statuut wordt gemakshalve het woord 'hem' gebruikt. Commissie Normen en Waarden S.V. Hillegom

   

  2. Gedragscode

  De Basiswaarden S.V. Hillegom heeft drie basiswaarden die het frame vormen waarop de vereniging is gebouwd en die de richting bepalen voor ons dagelijks functioneren bij de club. Deze basiswaarden zijn: Passie, Sportiviteit en Respect Deze basiswaarden worden verder uitgediept en punt voor punt toegelicht. Uit deze toelichting volgen de elf belangrijkste zaken die in een opstelling op een voetbalveld en handbalveld baan iedereen kenbaar worden gemaakt.
  PASSIE De passie komt tot uiting in trots en ambitie. Trots op de historie van de clubs en trots op de nieuwe S.V. Hillegom. Het is onze ambitie om op het hoogst haalbare amateurniveau te presteren.
   
  · Wij winnen met zijn allen maar verliezen ook met zijn allen. Voetbal en Handbal is een teamsport;
  · wij vieren samen onze successen;
  · wij zijn trots op wat we hebben en willen dat graag behouden. SPORTIVITEIT en RESPECT Deze aspecten krijgen vorm door aandacht te hebben voor het plezier in de sport en het verenigingsleven, voor fatsoen in de omgangsvormen met elkaar en met onze (sportieve) gasten en voor betrokkenheid van leden, ouders van leden, vrijwilligers en sponsoren bij S.V. Hillegom.
  · S.V. Hillegom biedt aan al haar spelers, gastspelers, scheidsrechters en gasten veiligheid en geborgenheid;
  · wij pesten niemand;
  · wij vloeken niet;
  · wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;
  · wij gaan zorgvuldig met andermans spullen/eigendommen om zoals we met onze eigen spullen omgaan;
  · het gebruiken van drugs wordt nooit getolereerd;
  · wij bemoeien ons als ouders/verzorgers nooit met speltechnische zaken;
  · wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goede gastheer;

  · wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;
  · wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;
  · wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag.
  · wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen.

  Voor wie geldt de gedragscode?
  De gedragscode geldt voor iedereen bij S.V. Hillegom. Voor de bestuursleden, de spelers (junior en senior) van voetbal en handbal, het barpersoneel, de trainers, leiders, de ouders en verzorgers, andere toeschouwers, alle vrijwilligers en een ieder die bij S.V. Hillegom betrokken is.

  Waar gelden de regels van de gedragscode?
  Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

  Wat zijn de sancties?
  De straf wordt volgens de vastgestelde normen per geval bepaald. Voorbeelden van sancties zijn een waarschuwing, uitsluiting van wedstrijden, betaling van gemaakte kosten, schorsing en alternatieve straffen (bv. een taakstraf). In het uiterste geval is royement mogelijk.

  Bericht/mededeling
  Bij een vergrijp krijgt de overtreder zowel schriftelijk als mondeling bericht. Indien het een jeugdspeler betreft worden de ouders/verzorgers ingelicht. Ook wordt de trainer en/of leider van het team van de betreffende speler op de hoogte gebracht; Senioren krijgen bericht van het seniorenbestuur. Jeugdleden krijgen bericht van de jeugdbestuur en handbalspelers van het handbalbestuur.

  Bezwaar/beroep

  Er is geen bezwaar mogelijk. Alleen in geval van een schorsing en/of royement kan beroep worden aangetekend bij de Algemene Ledenvergadering.

  Kosten
  De kosten die voortvloeien uit begane excessen zijn voor rekening van de veroorzaker. Wij hanteren een lik-op-stukbeleid: ernstige misdragingen worden gemeld bij de politie.

  Wat is het doel van de gedragscode?
  · Bewustwording creëren van de geldende normen en waarden bij S.V. Hillegom;
  · meer spelgenot/plezier kweken bij het beoefenen van de voetbalsport en handbalsport;
  · het terugdringen van het aantal gele en rode kaarten en andere excessen;
  · het terugdringen van ontstane kosten door vernielzucht, vandalisme en nalatigheid;
  · het respectvol omgaan met elkaar;
  · het verhogen van de sfeer binnen de vereniging;
  · het vrijwilligersbestand behouden en/of vergroten.

   3. Specifieke gedragscodes per groep benoemd

  Sommige gedragscodes zijn voor bepaalde doelgroepen meer van toepassing dan voor anderen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor spelers. Elke groep krijgt eigen gedragscodes en wordt daar op aangesproken. Hieronder wordt per doelgroep benoemd waar men aan moet denken.

  Spelers
  · Probeer op een sportieve manier te winnen volgens de bekende en afgesproken wedstrijdregels;
  · toon respect voor jezelf, je medespelers, tegenstanders en bovenal voor de wedstrijdleiding;
  · aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters. Ben je het ergens niet mee eens, praat daar dan na de wedstrijd op een rustige manier met hen over. Houd in gedachte dat voet- en handbal een spel is;
  · maak je niet schuldig aan onbehoorlijke taal, agressieve gebaren of woorden;
  · volg de aanwijzingen van de trainers, leiders of andere personen met een specifieke functie binnen de vereniging. Ben je het ergens niet mee eens, bespreek het dan rustig buiten de activiteiten om;
  · blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen bij een nederlaag;
  · feliciteer de tegenstander met hun overwinning als je zelf de verliezer bent;
  · onsportiviteit van een tegenstander kopiëren we niet. Wees de verstandigste en sportiefste;
  · corrigeer gerust je medespelers bij onsportief of ongewenst gedrag;
  · toon respect voor alle mensen die ervoor zorgen dat jij je sport kunt uitoefenen. Dat is namelijk helemaal niet vanzelfsprekend;
  · douchen na de wedstrijd is gewenst;
  · bedenk bij alles wat je doet dat jij wandelende reclame voor S.V. Hillegom bent! Zorg dat dit positieve reclame is!

  Ouders/verzorgers
  · Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier;
  · forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport;
  · stimuleer uw kind altijd om te spelen volgens de geldende regels;
  · leer uw kind dat zowel winnen als verliezen bij de sport horen. Teleurstellingen zijn onderdeel van het leven en horen er dus bij. Balen van een nederlaag mag maar op een normale manier. Wees daarin een voorbeeld voor uw kind en dat van anderen;

  · maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;

  · houd altijd in uw hoofd dat kinderen het gedrag van ouderen kopiëren. Wees een voorbeeld door ook voor de tegenstander te applaudisseren bij mooie momenten;

  · uit nooit in het openbaar kritiek op een scheidsrechter en/of grensrechter. Houd in gedachten dat die mensen er lopen voor het plezier van uw kind;

  · ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten van onze jeugd te voorkomen;

  · erken de waarde en het belang van onze trainers. Zij steken hun tijd en kennis in de club met als doel uw kind zijn hobby te laten uitvoeren en zich hierin te kunnen verbeteren;

  · heeft u desondanks opmerkingen of kritiek? Praat dan niet óver maar mét de betreffende personen;
  · lever een bijdrage aan het vrijwilligerswerk bij S.V. Hillegom. Vele handen maken licht werk;
  · neem uw verantwoordelijkheid voor het vervoer naar de uitwedstrijden. Regel dit onderling met de andere ouders. Dit is geen taak van de vereniging en de trainer/leider! 

  Bestuurders
  · Zorg ervoor dat er voldoende en ervaren, gediplomeerde, trainers zijn en voor ieder team een enthousiaste leider. Zij zijn in staat de spelers beter te leren voetballen en handballen;

  · zorg voor een eerlijke verdeling van de beschikbare ruimte en tijd op onze accommodatie;

  · zorg voor voldoende en veilige materialen die nodig zijn voor het uitoefenen van de voet- en handbalsport;

  · betrek zoveel mogelijk jeugd in uw plannen en projecten. Zij zijn de bestuurders van de toekomst;

  · bedenk dat de sporters voorop staan en niet de toeschouwers of sponsors;

  · u heeft een voorbeeldfunctie binnen s.v. Hillegom! Gedraag u volgens de normen en waarden zoals in deze Gedragscode opgesteld;

  · wees streng maar rechtvaardig, ongeacht de klasse of kunde van de overtreder;

  · zorg ervoor dat spelers, ouders, trainers en iedereen binnen S.V. Hillegom zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. eerlijk spel en sportiviteit.

  Trainers / leiders

  · Benader de kinderen nooit negatief en maak hen nooit belachelijk als zij een fout maken of een wedstrijd verliezen;
  · bedenk dat kinderen voor hun plezier voetballen en/of handballen en iets willen leren. Leer hen ook dat verliezen net zo bij de sport hoort als winnen;

  · wees redelijk in uw verwachtingen en eisen naar het kind, de hoeveelheid energie en de interesse van de speler. Kinderen hebben meer interesses dan voetbal en handbal alleen;
  · leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden;

  · houd bij het bepalen van het tijdstip en van de tijdsduur van de training voldoende

  rekening met de leeftijd van de spelers;

  · kweek teamspirit en leer spelers respect voor tegenstanders, spelleiding en elkaar aan;

  · volg het advies van arts of fysiotherapeut op bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen;

  · kinderen hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Geef voldoende complimenten en lof en ontvang dat als dank op uw beurt;
  · zorg dat na gebruik de kleedkamer netjes achterblijft;

  · vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit.

  Scheidsrechters

  · Zorg dat u goed op de hoogte bent en blijft van de spelregels, maar pas uw manier van fluiten aan naar de leeftijd van de spelers;

  · grijp niet meer in dan nodig is. Besef dat u er voor de spelers bent en niet voor uw eigen glorie. Het plezier van de spelers staat voorop;
  · gedraagt u zich altijd, zowel in als buiten het veld, onberispelijk, sportief en professioneel;
  · geef, als het verdiend is, beide teams een compliment voor sportief gedrag en hun inzet;

  · wees duidelijk en objectief in uw oordeel en blijf altijd beleefd bij het constateren van een fout.

  Toeschouwers
   · Gedraagt u zich op uw best. Vermijd schreeuwen, schelden en beledigen van spelers, spelleiding of andere toeschouwers;
  · toon respect voor de tegenstanders. Zonder hen kan een wedstrijd niet gespeeld worden;

  · veroordeel in alle gevallen het gebruik van het geweld, zowel in als buiten het veld;
  · respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en zijn assistenten;

  · geef applaus bij goed en sportief spel van uw team en van dat van de tegenstander;

  · lach kinderen nooit uit als zij falen of in de fout gaan. Blijf te allen tijde sportief en positief;

  · kinderen spelen voor hun eigen plezier, niet voor dat van u. Spelers van S.V. Hillegom zijn geen profs dus beoordeel hen ook niet zo;

  · ruim uw eigen rommel op langs het veld, op het terras en in de kantine;

  · wacht geduldig op uw beurt in de kantine. Bedenk altijd dat alle medewerkers dit vrijwillig doen;

  · steunt u uw favoriete team bij uitwedstrijden en gedraagt u zich volgens de normen en waarden van S.V. Hillegom. Goed voorbeeld doet goed volgen;
  · kritiek uit u bij degene die het betreft, niet onderling aan de bar of langs het veld.

  4. Overzicht sancties

  Onderstaand overzicht geeft de strafmaat van S.V. Hillegom. Deze strafmaat is leidraad voor het bestuur bij het bepalen van de strafmaat voor overtredingen van de gedragsregels, zoals deze zijn beschreven in het ‘Statuut Normen en waarden’ van S.V. Hillegom voor zover deze reeds niet door de K.N.V.B./N.H.V. zijn of zullen worden bestraft.

  Ten aanzien van spelers/leden
  · Officiële waarschuwing

  · Schorsing van wedstrijden vanuit de vereniging (zie strafmaat).

  · Uitsluiting van trainingen. · Alternatieve strafmaatregelen.

  · Schorsing voor onbepaalde tijd met een maximum van 5 jaar.
  · Uitzetting selectie.

  · Opzegging uit het lidmaatschap.
  · Voordracht tot royering (via de algemene ledenvergadering.).

  · Ontzegging betreden complex voor bepaalde of onbepaalde tijd.

                                                                 Eerste keer                              Tweede keer

   Belediging in woord en gebaar (gericht tegen de persoon of tegen het gezag)

   Eenvoudige belediging              Schorsing 1 wedstrijd                Schorsing 2 wedstrijden

   Grove belediging                                    Schorsing 2 wedstrijden             Schorsing 4 wedstrijden

   Bedreiging (dreigen met niet nader omschreven handelen)

   Eenvoudige bedreiging (bijvoorbeeld ik zie je nog wel!!)     

                                                             Schorsing 2 wedstrijden              Schorsing 4 wedstrijden

   Concrete bedreiging met geweld (bijvoorbeeld ik sla je straks in elkaar!!)                                                                                    Schorsing 4 wedstrijden              Schorsing 8 wedstrijden

   Fysiek gewelddadig handelen

   Handtastelijkheden                               Schorsing 1 – 3 wedstrijden        Schorsing 2 – 6 wedstrijden

   Trekken aan kleding,wegduwen             Schorsing 1 – 3 wedstrijden        Schorsing 2 – 6 wedstrijden

   Het gooien en/of trappen van voorwerpen in de richting van anderen                                                                                                       Schorsing 2 – 4 wedstrijden        Schorsing 4 – 8 wedstrijden

   Slaan en /of schoppen in de richting van anderen, vechten                                                                                                Schorsing 4–10 weds.plus taakstraf  Schorsing 8–14 wed plus taakstraf

   Mishandeling

   Lichte vorm – geen letsel, wel pijn        Schorsing 3 – 6 maanden          Voordragen royement

   Middelvorm – letsel (blauw oog)              Schorsing 5 – 10 maanden        Voordragen royement

   Ernstige vorm – genezingsduur >10 dagen Schorsing 6 – 12 maanden     Voordragen royement

   

   Zware vorm – blijvend letsel                   Voordragen royement

   

   

  Ten aanzien van vrijwilligers:
  · Officiële waarschuwing.
  · Non actief stelling voor een bepaalde periode (time-out) met een maximum van 12 maanden.
  · Beëindiging functie.
  · Verbod op het uitvoeren van welke functie dan ook.
  · Indien lid, ontzetting uit het lidmaatschap.

  · Indien lid voordracht tot royering (via de algemene leden vergadering).

  · Ontzegging betreden complex voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ten aanzien van contractanten:

  · Officiële waarschuwing.

  · Op non actief stellen voor een bepaalde periode, met mogelijke inhouding op salaris (dit in overleg met bestuur).

  · Beëindiging contract (dit in overleg met bestuur).

   

  Ten aanzien van ouders, toeschouwer en kantinebezoeker:
  · Berisping/officiële waarschuwing.
  · Ontzegging betreden complex voor bepaalde of onbepaalde tijd.

  · Verbod op het bezoeken van wedstrijden.

  · Indien lid mogelijk voordracht tot royering (via algemene ledenvergadering). Toelichting op overzicht sancties Naast de bestraffing van leden kan ook de vereniging door de K.N.V.B./N.H.V. bestraft worden, indien sprake is van molestaties door leden en/of toeschouwers:
  · Een vereniging wordt verantwoordelijk gesteld voor een overtreding, welke is begaan door haar leden en al degenen die in de vereniging een al dan niet betaalde functie (welke dan ook) bekleden;
  · Een vereniging wordt eveneens verantwoordelijk gesteld voor gedragingen van toeschouwers, die geen lid zijn van de K.N.V.B./N.H.V., voor zover de vereniging ten aanzien van gedragingen onzorgvuldigheid ten laste wordt gelegd. Het referentiekader van sancties voor wangedrag en/of molestaties “buiten het speelveld” is hierop gebaseerd.