• Strategisch Beleidsplan

   

   STRATEGISCH BELEIDSPLAN SV HILLEGOM

  2018 - 2023

  Versie 1.0 definitief

  VOORWOORD

  Het strategisch beleidsplan 2012-2017 is leidraad geweest voor de verwezenlijking van de ambities van SV Hillegom in de jaren vanaf 2012. Het plan is geschreven in de periode voorafgaand aan de fusie tussen VV Hillegom en SV Concordia. Nu, aan het einde van deze beleidsperiode, is het tijd om vooruit te kijken.

  Het bestuur wil graag de leiding blijven houden in de ontwikkeling die de vereniging doormaakt en wenst dit neer te leggen in een geactualiseerd beleidsplan voor de komende vijf jaar (2018-2023). Het bestuur heeft hiertoe een speciale commissie ingesteld. Op basis van interviews en gesprekken met leden van SV Hillegom heeft deze commissie het bestuur aanbevelingen gedaan voor dit geactualiseerde beleidsplan. Dit beleidsplan zal aan de leden voorgelegd worden in een buitengewone algemene ledenvergadering.

  Dit strategisch beleidsplan toont de voorstellen waarmee het bestuur van SV Hillegom de fundamenten onder het succes van de vereniging verder wil verstevigen. De onderdelen van dit beleidsplan dienen in concrete actieplannen te worden uitgewerkt in de diverse commissies van onze vereniging. Dit beleidsplan dient jaarlijks te worden geëvalueerd en zo nodig te worden aangepast, na goedkeuring in de algemene ledenvergadering.

  Han van den Hof

  Voorzitter

   

  INHOUDSOPGAVE

  ONZE MISSIE 4

  ONZE KERNWAARDEN 4

  ONTWIKKELINGEN 5

  VOETBAL 6

  SELECTIEVOETBAL SENIOREN 6

  SELECTIEVOETBAL JEUGD FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

  BREEDTESPORT (RECREATIEVOETBAL) SENIOREN 7

  BREEDTESPORT (RECREATIEVOETBAL) JEUGD 8

  VROUWENVOETBAL (SELECTIE EN BREEDTESPORT) 8

  HANDBAL 9

  OVERIGE ZAKEN 10

  VRIJWILLIGERS 10

  COMMUNICATIE 10

  FINANCIËN 11

  SPONSORING 11

   

  MISSIE EN KERNWAARDEN

  Onze missie

  SV Hillegom is een vitale sportvereniging waar iedereen op passend niveau voetbal of handbal kan spelen, of een bijdrage kan leveren aan de vereniging. Wij willen dat de verdere ontwikkeling van de vereniging hand in hand gaat met de (individuele) ontplooiing van onze leden. Zo kan iedereen optimaal plezier beleven aan het voetbal en het handbal bij SV Hillegom.

  Onze kernwaarden

  Onze kernwaarden vormen een leidraad voor de activiteiten van SV Hillegom en hoe wij met elkaar omgaan. Dit hebben we vastgelegd in het ‘Statuut normen en waarden SV Hillegom’, vastgesteld op 1 oktober 2012.

  Plezier

  In onze vereniging staat het plezier in de voetbal- en handbalsport voorop. Ieder lid van SV Hillegom moet zijn sport met plezier en voldoening kunnen uitoefenen, ongeacht of hij op prestatief of recreatief niveau actief is.

  Prestatie

  Prestatie vormt een wezenlijk onderdeel van de sportbeoefening. SV Hillegom streeft ernaar om binnen de gestelde kaders en de mogelijkheden op zo hoog mogelijk niveau te presteren, zowel op prestatief als recreatief niveau. Ieder individu dient de mogelijkheid te hebben het beste uit zichzelf te halen.

  Trots

  Als lid van SV Hillegom zijn wij er trots op om samen deel uit te maken van onze vereniging. Dit dragen wij uit door op een respectvolle manier met elkaar en met onze (sportieve) gasten om te gaan. Onze leden, ouders/verzorgers van leden, vrijwilligers, sponsoren en donateurs voelen zich betrokken bij SV Hillegom.

   

  ONTWIKKELINGEN

  Het beleid in de eerste jaren na de fusie was er grotendeels op gericht om de nieuwe vereniging tot een succes te maken. We kunnen met zijn allen concluderen dat dit prima gelukt is. Uiteraard heeft men aan elkaar moeten wennen - een fusie verloopt nooit zonder slag of stoot – maar uiteindelijk is het een groot succesverhaal geworden.

  Wie is niet trots op al die jeugdleden die in hun SV Hillegom-trainingspak door het dorp lopen en fietsen. Ze gaan er zelfs mee naar school! Ook de succesverhalen van de selectie zijn een direct gevolg van de fusie. Zonder deze fusie hadden de afzonderlijke verenigingen waarschijnlijk niet op dit niveau gepresteerd. En ook het ledental is flink gegroeid; inmiddels heeft SV Hillegom zo’n 1.400 voet- en/of handballende leden.

  Stilstand

  De laatste anderhalf jaar zien we echter dat de vereniging enigszins tot stilstand is gekomen. De ‘schwung’ van de eerste jaren na de fusie is verminderd.

  We signaleren dat leden zich steeds zakelijker opstellen. Vooral bij de jeugd is sprake van ‘pakketvergelijking’: ouders/verzorgers beoordelen welke club hun kind het meeste te bieden heeft. Een neveneffect hiervan is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden op alle niveaus. Veel leden en/of ouders/verzorgers beseffen niet dat vrijwilligers nodig zijn om de vereniging draaiende te houden en (nieuw) beleid uit te voeren.

  Nieuw elan

  Om de vereniging verder te helpen is het tijd voor nieuw elan. Dit kan bijvoorbeeld door de ambities rond selectievoetbal hoger te leggen. Het behouden van het karakter van een dorpsvereniging is hierbij wel een absolute vereiste! Wij willen dat alle leden zich verbonden voelen met SV Hillegom, ook de spelers van het eerste elftal. Daarom bestaat ons eerste elftal zoveel mogelijk uit spelers afkomstig van de eigen jeugdopleiding.

   

  VOETBAL

  Selectievoetbal senioren

  Doel: een stabiele eersteklasser worden en blijven.

  Aanwas selectie vooral vanuit jeugdopleiding

  Bij SV Hillegom heeft de jeugd de toekomst. Ons eerste elftal wordt vooral gevormd door spelers die vanuit onze eigen jeugd komen. Waar nodig wordt de selectie aangevuld met spelers van buitenaf (maximaal 30 procent).

  Professionaliseren jeugdopleiding

  Om de aanwas van goede jeugdspelers in het eerste team te garanderen, is het noodzakelijk dat wij onze jeugdopleiding verder professionaliseren. Daarbij willen we met één Technische Commissie werken, die zich zowel op de jeugd als de senioren richt. De technische staf rond het eerste elftal speelt een actieve rol bij de jeugdselectie.

  Scouting

  Wij zetten een systeem van actieve scouting op, zodat wij onze selectie tijdig kunnen aanvullen met passende spelers indien deze niet vanuit onze jeugdselectie beschikbaar zijn.

  Vergoedingen voor selectie (eerste elftal)

  Om talent van binnen en buiten onze vereniging aan SV Hillegom te binden, wordt een vergoedingssysteem ingesteld. Hiermee compenseren we de selectiespelers van het eerste elftal (deels) voor de tijd die zij investeren in onze vereniging en hun leven als serieuze sporter. Van onze selectiespelers van het eerste elftal wordt ook een tegenprestatie verwacht, zoals representatieve taken of deelnemen aan activiteiten voor de jeugd. Dit versterkt het verenigingsgevoel.

  De uitvoering van dit vergoedingssysteem, ook wel puntengeld genoemd, wordt hieronder nader toegelicht.

  1. Alleen spelers van het eerste elftal die op het wedstrijdformulier staan (16 spelers) krijgen een nog nader te bepalen vergoeding bij een gelijkspel of een nog nader te bepalen hogere vergoeding bij een overwinning. Bij verlies wordt niets uitgekeerd.

  2. Deze vergoeding per speler, inclusief eventuele reiskosten, bedraagt nooit meer dan de zogenaamde onbelaste maximale vrijwilligersvergoeding. De overheid (belastingdienst) heeft momenteel (2018) deze maximale vergoeding vastgesteld op € 1.500 per jaar.

  3. Het hiervoor benodigde bedrag wordt niet uit onze algemene middelen gehaald en moet door extra sponsoring beschikbaar komen.

  4. Enkel indien de sponsorcommissie deze extra gelden weet binnen te halen, zal deze vergoeding ofwel puntengeld worden uitbetaald.

  5. SV Hillegom sluit dan ook geen arbeidsovereenkomsten af met de spelers.

  6. Jaarlijks zal op de algemene ledenvergadering door het bestuur verantwoording worden afgelegd welke vergoedingen zijn uitgekeerd over het afgelopen seizoen en welke bedragen beschikbaar zijn voor het lopende seizoen en op welke wijze deze zijn gedekt.

   

  Begeleiding en faciliteiten

  Wij bieden onze A-selectie (eerste en tweede elftal) en B-selectie (derde elftal) uitstekende training, begeleiding en verzorgings-faciliteiten. Op deze wijze hebben de A en B selectiespelers de gelegenheid hun niveau te verbeteren en zich op een goede manier op wedstrijden voor te bereiden.
   

  Selectievoetbal jeugd

  Doel: in elke leeftijdscategorie acteren op minimaal Hoofdklasseniveau (A-categorie).

   

  Professionaliseren jeugdopleiding

  De jeugdselectieteams van SV Hillegom nemen deel aan competities op minimaal Hoofdklasseniveau. Om dat te kunnen waarmaken, is een professionele jeugdopleiding noodzakelijk. Aandachtspunten hierbij zijn:

  · Een KNVB gecertificeerde jeugdopleiding. Certificering op lokaal niveau betekent dat de jeugdopleiding voldoet aan de eisen die de KNVB daar aan stelt. Beleid, voetbalvisie, jeugdtrainers, kader, competitieniveau teams, doorstroming jeugdspelers, opleidingen en accommodatie moeten voldoen aan het kwaliteitsniveau van een lokale jeugdopleiding.

  - Er wordt meer aandacht besteed aan techniek- en looptraining.

  - Trainers en coaches houden rekening met didactische en pedagogische aspecten. Verkeerd gedrag wordt bestraft, ook als dit het team benadeelt in termen van voetballend vermogen. Zie hiervoor de statuten die we binnen de vereniging hanteren.

  - Een technische commissie voor het seniorenvoetbal en jeugdvoetbal. Een technische commissie die verantwoordelijk is voor het totale voetbal met een beleid en een visie wat resulteert in een betere samenwerking en een nog betere doorstroming van jeugdspelers naar de selectie.

  · Gestreefd wordt naar een optimale communicatie en samenwerking tussen Technische Commissie en Jeugdcommissie. Onder meer om doorstroming vanuit recreatieve naar selectieteams te stimuleren (voor jeugdspelers die zich goed ontwikkelen en de ambitie hebben om selectievoetbal te spelen).

   

  Begeleiding en faciliteiten

  Wij bieden onze jeugdselecties uitstekende training, begeleiding, verzorging en (trainings)faciliteiten. De randvoorwaarden om selectievoetbal te kunnen spelen worden optimaal ingevuld.

  Op deze wijze hebben spelers de gelegenheid hun niveau te verbeteren en zich op een goede manier op wedstrijden voor te bereiden. Bovendien draagt dit bij aan het behoud van getalenteerde jeugdspelers bij SV Hillegom.

  Om het verenigingsgevoel te versterken wordt ook van onze jeugd selectiespelers een tegenprestatie verwacht, zoals representatieve taken, of deelnemen aan activiteiten voor de jeugd. Tevens worden selectiespelers ingezet als jeugdtrainer en jeugd scheidrechter.

   

  Breedtesport (recreatievoetbal) senioren

  Doel: onze leden voetballen met plezier en voelen zich met onze vereniging verbonden.

   

  Zondagclub

  SV Hillegom is een zogenoemde zondagsvereniging. De senioren selectieteams spelen uitsluitend op zondag; de recreatieve seniorenteams bij voorkeur op zondag. Op de zaterdag heeft de jeugd in principe voorrang en kan slechts een gering aantal recreatieve seniorenteams spelen. 8

   

  35+

  SV Hillegom stimuleert voetbal voor 35+ spelers, bv de Legends wordt steeds populairder. Dit draagt in sterke mate bij aan het verenigingsgevoel.

  G-voetbal

  Het G-team is inmiddels een vaste waarde bij SV Hillegom. Dit willen wij graag zo houden. Vanuit onze vereniging is er de bereidheid om het G-voetbal uit te breiden.
   

  Breedtesport (recreatievoetbal) jeugd

  Doel: onze leden voetballen met plezier en zij en hun ouders/verzorgers voelen zich met onze vereniging verbonden.

  Verbeteren mogelijkheden

  Ook niet-selectieteams verdienen de aandacht. Het streven is om de afstand tussen breedtesport en de selectiesport te verkleinen. Daardoor gaat ieder jeugdlid beter en met meer plezier voetballen. Dit komt de kwaliteit van het voetbal van SV Hillegom als geheel ten goede. De volgende zaken verbeteren de mogelijkheden voor spelers op recreatief niveau:

  · aanbieden kwalitatief goede trainingen (circuittraining t/m O13);

  · borgen van de kwaliteit van de trainers door toepassing van het train-de-trainer-principe;

  · borgen van de faciliteiten voor breedtesport (zonder afbreuk te doen aan de faciliteiten voor selectie-elftallen).

   

  Vrouwenvoetbal (selectie en breedtesport)

  Doelen:

  1. promoveren naar en handhaven in de eerste klasse

  2. werven van nieuwe (jeugd)leden

   

  Eerste klasse

  Bij de start van SV Hillegom speelde het eerste vrouwenteam in de vijfde klasse. Doelstelling was toen het promoveren naar de derde klasse. Inmiddels is Vrouwen 1 gepromoveerd naar de tweede

  klasse en is de doelstelling om te spelen in de eerste klasse.

  Aanwas vanuit jeugd

  De basis onder Vrouwen 1 is momenteel te smal om in de komende jaren het eerste elftal vanuit de jeugd te kunnen aanvullen. Op de middellange termijn zijn de verwachtingen iets beter, maar het blijft noodzakelijk om te investeren in nieuwe aanwas. Het schoolvoetbaltoernooi blijft daarvoor nuttig, vooral in combinatie met de jaarlijkse Vriendinnendag.

  Motivatie

  De motivatie voor vrouwen om te voetballen, is vaak anders dan bij mannen. Bij vrouwen gaat het meer om teamspirit, saamhorigheid en een goede sfeer, ook in de selectie. Trainers/coaches dienen daar een goed oog voor te hebben. 9

   

  HANDBAL

  Doel: verdere groei en professionalisering van de handbal binnen SV Hillegom.

  Verdere integratie

  De handbal wil verder integreren binnen SV Hillegom en een volwaardig onderdeel van de vereniging vormen.

  Groei van het aantal leden

  In de afgelopen jaren is het ledenaantal verdubbeld naar zo’n 90 leden. Voor de periode 2018-2023 ziet de afdeling handbal mogelijkheden voor verdere groei naar circa 150 leden. Dit kan alleen gerealiseerd worden als er ook op zaterdag gespeeld gaat worden in plaats van alleen op zondag. Daarnaast zal het aantal vrijwilligers (incl. scheidsrechters en trainer/coaches) moeten meegroeien.

   

  OVERIGE ZAKEN

  Vrijwilligers

  Doel: er zijn voldoende vrijwilligers om de club draaiende te houden.

  Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden op alle niveaus. Veel leden beseffen niet dat de vereniging niet kan draaien zonder vrijwilligers. Het streven van SV Hillegom is dat er voldoende vrijwilligers zijn om de club draaiende te houden, zonder dat er bijvoorbeeld verplichte bardiensten ingesteld hoeven te worden.

  In dat kader is het noodzakelijk:

  - aandacht te (blijven) besteden aan de belangrijke rol die onze vrijwilligers spelen bij SV Hillegom;

  - proactief nieuwe vrijwilligers te werven;

  - te onderzoeken of het noodzakelijk is om een coördinator aan te stellen;

  - onze vrijwilligers veel ruimte te geven om zich binnen hun taak maximaal te ontwikkelen.

   

  Communicatie

  Doel: transparante en tijdige communicatie met interne en externe doelgroepen.

  Communicatie is een belangrijk verbeterpunt. Transparante en tijdige communicatie is zowel van belang binnen de vereniging (naar de leden, tussen bestuur/commissies) als met externe doelgroepen (andere verenigingen, KNVB, pers etc.).

  Het is noodzakelijk dat wij een goed communicatieplan opstellen, waarin onder meer social media en de website een belangrijke rol spelen. Het heeft meerwaarde om hier de jongere generatie bij te betrekken, zowel in het ontwikkelen van het plan als het uitvoeren daarvan.

   

  Financiën

  Doel: het zorgdragen voor een financieel gezonde vereniging.

   

  Sponsoring

  Doel: het zorgdragen voor voldoende inkomsten uit sponsoring als bijdrage aan een sluitende exploitatie.

  Het sponsorbeleid richt zich op de werving van nieuwe sponsoren en het behoud van bestaande sponsoren.

  Bij verenigingen als SV Hillegom is sympathie met de vereniging de belangrijkste drijfveer voor sponsoring. Daarom is het belangrijk onze sponsoren actief te betrekken bij onze vereniging en ze goed te informeren over de gang van zaken. Het publicitaire effect komt op de tweede plaats, hoewel de vereniging zich uiteraard zal inzetten om publiciteit voor onze sponsoren te genereren als zich daarvoor kansen aandienen.